WYSOKA ZDAWALNOŚĆ. JESTEŚMY NA 1. MIEJSCU W ŁODZI. PROMOCYJNE CENY!
Kontakt telefoniczny: 791-336-348

Regulamin

REGULAMIN AUTO SZKOŁY EXPERT


§ 1. OBOWIĄZKI OŚRODKA

1. Ośrodek oświadcza, że dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, a ponadto posiada sprzęt oraz infrastrukturę techniczną potrzebne w tym celu, zgodne z rozporządzeniem.

 1. Szkolenie będzie składać się:

  KURS PODSTAWOWY
  - 30 H ZAJEC TEORETYCZNYCH
  - 30H ZAJEC PRAKTYCZNYCH
  - EGZAMINY WEWNETRZNE
  - PROFESJONALNE MATERIAŁY WRAZ Z NOWYMI TESTAMI
  - SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

  KURS INDYWIDUALNY
  - 30 H ZAJEC TEORETYCZNYCH ( KURSANT SAM DECYDUJE W JAKIE DNI MAJA SIE ODBYC ZAJECIA)
  - 30 H ZAJEC PRAKTYCZNYCH
  - EGZAMINY WEWNETRZNE
  - PROFESJONALNE MATERIAŁY WRAZ Z NOWYMI TESTAMI
  - SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

  KURS ROZSZERZONY
  - 30 H ZAJEC TEORETYCZNYCH
  - 35 H ZAJEC PRAKTYCZNYCH
  - EGZAMIN PAŃSTWOWY ZDAWANY NA SAMOCHODZIE AUTO SZKOŁY
  - INSTRUKTOR UCZESTNICZY W EGZAMINIE PRAKTYCZNYM
  - JAZDA PO PLACU MANEWROWYM WORD
  - EGZAMINY WEWNETRZNE
  - PROFESJONALNE MATERIAŁY WRAZ Z NOWYMI TESTAMI
  - SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

3. Po zakończeniu szkolenia, Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki.

4. Po ukończeniu szkolenia przez Kursanta, zdaniu przez niego egzaminu i uiszczenia na rzecz Ośrodka należności, Ośrodek zobowiązuje się wydać Uczestnikowi kursu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy.


§ 2. OBOWIĄZKI KURSANTA

Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

1. Odbycia szkolenia w określonym wcześniej terminie, w tym uczestniczenia w zajęciach na zasadach określonych w programie szkolenia.

2. Zapłaty na rzecz Ośrodka należności za szkolenie.

3. Poddania się egzaminowi wewnętrznemu teoretycznemu i praktycznemu.

4. Kursant zobowiązany jest dostarczyć Profil Kandydata na Kierowcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.


§ 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek zapewnia możliwość przeprowadzenia dla Uczestnika kursu zajęć teoretycznych i praktycznych ponad liczbę godzin zajęć określoną w § 1 pkt. 2 Regulaminu, za dodatkową opłatą, na zasadach określonych w programie szkolenia i cenniku.

2. Kursant może odwołać zajęcia w biurze Auto Szkoły lub telefonicznie (791-336-348)

 • najpóźniej do godz.16:00 na dzień przed ustalonym terminem,

 • jazdy zaplanowane na sobotę, niedzielę i poniedziałek można odwołać najpóźniej do piątku do godziny 16.00,

 • niezawiadomienie w wyżej opisanym terminie o nieobecności, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50% aktualnej ceny za godzine jazdy (z powodu konieczności wypłaty wynagrodzenia instruktorom za czas gotowości do pracy),

3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, Ośrodek nie wyda zaświadczenia o przygotowaniu do egzaminu państwowego. Może wydać jedynie dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (kartę przeprowadzonych zajęć) oraz kopię arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego.

§ 4. WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z poniesieniem konsekwencji finansowych.

2. Zwrot opłaty za szkolenie jest możliwy po przedstawieniu oryginału dowodu wpłaty.

3. Zwrot pieniędzy za szkolenie następuje po odliczeniu opłat za:

- część teoretyczną - 700zł - niezależnie od ilości odbytych zajęć (+300zł dla kursów indywidualnych),

- część praktyczną (65zł za każdą wyjeżdżoną godzinę)

§5. OPŁATA ZA KURS

Opłata może być dokonana w całości lub na raty:

I rata najpóźniej w dniu pierwszych zajęć teoretycznych minimum 600 zł

II rata po całej teorii - 600 zł

III rata po 10 godzinach jazd -600 zł

Cały koszt kursu powinien być spłacony do 20 godziny jazd oraz nie później niż w ciągu roku od rozpoczęcia kursu. Nie opłacenie kursu w ciągu roku bedzie skutkować wykreśleniem z kursu.

 

 

 

 

Nasza lokalizacja

AUTO SZKOŁA EXPERT
WYSZYŃSKIEGO 97
94-050 Łódź
Retkinia

 


BIURO CZYNNE
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 12:00 - 18
:00
TEL.:  791-336-348
EMAIL: BIURO.AUTOSZKOLAEXPERT@WP.PLZAPRASZAMY!