WYSOKA ZDAWALNOŚĆ JESTEŚMY NA 1 MIEJSCU W ŁODZI, PROMOCYJNE CENY!
Kontakt telefoniczny: 791-336-348

Regulamin

REGULAMIN AUTO SZKOŁY EXPERT


§ 1. OBOWIĄZKI OŚRODKA

1. Ośrodek oświadcza, że dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, a ponadto posiada sprzęt oraz infrastrukturę techniczną potrzebne w tym celu, zgodne z rozporządzeniem.

 1. Szkolenie będzie składać się:

  KURS PODSTAWOWY
  - 30 H ZAJEC TEORETYCZNYCH
  - 30H ZAJEC PRAKTYCZNYCH
  - EGZAMINY WEWNETRZNE
  - PROFESJONALNE MATERIAŁY WRAZ Z NOWYMI TESTAMI
  - SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

  KURS INDYWIDUALNY
  - 30 H ZAJEC TEORETYCZNYCH ( KURSANT SAM DECYDUJE W JAKIE DNI MAJA SIE ODBYC ZAJECIA)
  - 30 H ZAJEC PRAKTYCZNYCH
  - JAZDA PO PLACU MANEWROWYM WORD
  - EGZAMINY WEWNETRZNE
  - PROFESJONALNE MATERIAŁY WRAZ Z NOWYMI TESTAMI
  - SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

  KURS ROZSZERZONY
  - 30 H ZAJEC TEORETYCZNYCH
  - 35 H ZAJEC PRAKTYCZNYCH
  - EGZAMIN PAŃSTWOWY ZDAWANY NA SAMOCHODZIE AUTO SZKOŁY
  - INSTRUKTOR UCZESTNICZY W EGZAMINIE PRAKTYCZNYM
  - JAZDA PO PLACU MANEWROWYM WORD
  - EGZAMINY WEWNETRZNE
  - PROFESJONALNE MATERIAŁY WRAZ Z NOWYMI TESTAMI
  - SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

3. Po zakończeniu szkolenia, Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki.

4. Po ukończeniu szkolenia przez Kursanta, zdaniu przez niego egzaminu i uiszczenia na rzecz Ośrodka należności, Ośrodek zobowiązuje się wydać Uczestnikowi kursu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy.


§ 2. OBOWIĄZKI KURSANTA

Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

1. Odbycia szkolenia w określonym wcześniej terminie, w tym uczestniczenia w zajęciach na zasadach określonych w programie szkolenia.

2. Zapłaty na rzecz Ośrodka należności za szkolenie.

3. Poddania się egzaminowi wewnętrznemu teoretycznemu i praktycznemu.

4. Kursant zobowiązany jest dostarczyć Profil Kandydata na Kierowcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.


§ 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek zapewnia możliwość przeprowadzenia dla Uczestnika kursu zajęć teoretycznych i praktycznych ponad liczbę godzin zajęć określoną w § 1 pkt. 2 Regulaminu, za dodatkową opłatą, na zasadach określonych w programie szkolenia i cenniku.

2. Kursant może odwołać zajęcia w biurze Auto Szkoły lub telefonicznie (791-336-348)

 • najpóźniej do godz.16:00 na dzień przed ustalonym terminem,

 • jazdy zaplanowane na sobotę, niedzielę i poniedziałek można odwołać najpóźniej do piątku do godziny 16.00,

 • niezawiadomienie w wyżej opisanym terminie o nieobecności, skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 20 zł za godzinę (z powodu konieczności wypłaty wynagrodzenia instruktorom za czas gotowości do pracy),

3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, Ośrodek nie wyda zaświadczenia o przygotowaniu do egzaminu państwowego. Może wydać jedynie dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (kartę przeprowadzonych zajęć) oraz kopię arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego.

§ 4. WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z poniesieniem konsekwencji finansowych.

2. Zwrot opłaty za szkolenie jest możliwy po przedstawieniu oryginału dowodu wpłaty.

3. Zwrot pieniędzy za szkolenie następuje po odliczeniu opłat za:

- część teoretyczną (400zł - niezależnie od ilości odbytych zajęć),

- część praktyczną (40zł za każdą wyjeżdżoną godzinę)

§5. OPŁATA ZA KURS

Opłata może być dokonana w całości lub na raty:

I rata najpóźniej w dniu pierwszych zajęć teoretycznych minimum 400 zł

II rata najpóźniej do 10 godziny jazd minimum 400 zl

Cały koszt kurs powinien być spłacony do 18 godziny jazd.

 

 

 

 

Nasza lokalizacja

AUTO SZKOŁA EXPERT
WYSZYŃSKIEGO 97
94-050 Łódź
Retkinia

 


BIURO CZYNNE
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 11-18

TEL:  791-336-348
EMAIL BIURO.AUTOSZKOLAEXPERT@WP.PLZAPRASZAMY!